Algemene voorwaarden

GROBOS bouwadvies B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid;
Deze algemene voorwaarden zullen met uitsluiting van alle andere voorwaarden voor zover niet krachtens wet of verdrag dwingend voorgeschreven van toepassing zijn op alle overeenkomsten van welke aard ook door opdrachtnemer met derden, opdrachtgevers, gesloten.

Artikel 2 Offertes en opdracht aanvaardingen;
Alle offertes zijn vrijblijvend en elke offerte dient als een geheel te worden beschouwd en hebben een maximale geldigheidsduur van 2 maanden na offertedatum.
Een overeenkomst geldt als te zijn tot stand gekomen wanneer opdrachtnemer, na ontvangst van een opdracht bevestigd heeft deze te aanvaarden, hetgeen zowel schriftelijk als mondeling kan geschieden. Na deze opdracht aanvaarding is opdrachtnemer gerechtigd om geheel of gedeeltelijk zijn vergoedingen te claimen, e.e.a. ter beoordeling van de opdrachtnemer, ongeacht het feit of de opdracht, buiten de schuld van de opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk uitgevoerd is.

Artikel 3 Betalingen;
Opdrachtnemer is gerechtigd ter zake van door hem uit te voeren opdrachten aan opdrachtgever voorschot nota’s te doen toekomen gelijk aan een percentage van de totale overeengekomen som, naar gelang een evenredig percentage van de werkzaamheden door opdrachtnemer is verricht, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
Opdrachtgever is verplicht de door hem verschuldigde betaling binnen 14 dagen na factuur datum te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever gehouden is naast de hoofdsom daarover aan opdrachtnemer een rente te vergoeden gelijk aan het promessedisconto van De Nederlandse Bank NV vermeerderd met 4% per jaar. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd om administratiekosten te berekenen met een minimum bedrag van € 15,00 per herinnering, welke na rato iedere 14 dagen na de vervaldatum gestuurd kan worden tot aan de datum dat de laatste factuur betaald blijkt.
Schuldvergelijking op welke grond dan ook met betrekking tot door opdrachtgever en opdrachtnemer verschuldigde bedragen is uitgesloten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid;
Opdrachtnemer zal jegens opdrachtgever niet verder aansprakelijk zijn voor schade, door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare fout door de opdrachtnemer begaan of vanwege hem tewerkgestelde personen,  dan ten hoogste tot een bedrag van maximaal € 3.500,00. Vervolgschade voortvloeiende uit de hiervoor genoemde schade wordt niet door opdrachtnemer vergoed.
Eigen risico voor de opdrachtgever bedraagt € 500,00. Hierbij gaat het om een fout die een goed en zorgvuldig adviseur onder de desbetreffende omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. Tevens is het zo dat de inspectie plaatsvindt op visuele basis. Onderdelen worden beoordeeld zonder dat er hak- en breekwerk aan te pas komt (bijvoorbeeld betimmeringen worden niet verwijderd om de achter liggende constructies te beoordelen). Ook dienen toegangsluiken op een normale manier geopend kunnen worden, zodat een vrije toe-/doorgang van toepassing is. Zie ook de opmerkingen hierover vermeld in het rapport. Dergelijke claims dienen binnen 6 maanden na datum (vermeld in het keuringsrapport), schriftelijk ingediend te worden. Hierna vervalt elke aansprakelijkheid.
Verder verwijzen wij naar onze website www.grobos-bouwadvies.nl voor informatie omtrent inleiding, momentopname, kostenindicatie en ons dienstenpakket zoals vermeld in de bouwkundige rapportage.

Artikel 5 Kosten;
Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag -gerechtelijk dan wel buiten  gerechtelijk- zullen voor rekening komen van opdrachtgever, onverminderd het onder artikel 3 bepaalde.

Artikel 6 Geschillen;
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zal uitsluitend Nederlands Recht van toepassing zijn.
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de Arrondissements-Rechtbank te Zutphen, dan wel door de bevoegde Kantonrechter.

Artikel 7 Geheimhouding;  
De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de opnamemateriaal wordt opgeslagen in een monitorenbestand, dat beschermd is tegen onbevoegd gebruik door derden.

E.e.a bepaald d.d. 11-10-2007.